BURZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Server pro kooperaci v obchodě, službách
nebo výrobě pro živnostníky, družstva, obchodní společnosti
nebo i začínající podnikatele
Zadání nabídky a poptávky zdarma.
k dispozici 24 hodin denně.
Zveřejnění inzerce pod značkou.
Ihned a bez registrace.
1. Úvod

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují Váš přístup na stránky na internetové adrese (URL) www. obchodnispoluprace.cz a na veškeré stránky provozované firmou Obchodní spolupráce.cz, (dále jen Provozovatel nebo zkráceně OS ) jakož i užívání těchto stránek (dále souhrnně i jednotlivě označovaných jako „Stránky“ resp. „Stránka“) .

1.2. Veškeré odkazy na „Vás“ resp. „Vaše“ se vztahují na Vás, jakožto uživatele Stránek. (dále jen Uživatel)

1.3. Kliknutím na možnost „Souhlasím“ na Stránce pro zadání nabídka/poptávky příp. na jiných odkazech Stránek vyjadřujete svůj souhlas s využitím elektronické komunikace k zadávání a čtení poptávek a nabídek k obchodní spolupráci, inzerce či reklamy zveřejněné na stránkách a vzdáváte se veškerých práv či nároků vyplývajících z platných právních předpisů jakékoli oblasti jurisdikce, jež vyžadují originál podpisu (v neelektronické podobě), a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

1.4. Než se zavážete dodržovat tyto obchodní podmínky VOP ("Všeobecné obchodní podmínky", "Dohoda"), měli byste se s nimi řádně seznámit.

1.5. Kliknutím na možnost „Souhlasím“ na stránce pro Zadání nabídky/poptávky zdarma příp. i jiným využitím služeb Stránek rovněž potvrzujete, že jste se seznámili s těmito VOP a že se zavazujete je dodržovat stejně jako naše zásady ochrany soukromí v celém rozsahu a bez jakýchkoli výhrad, přičemž všechny uvedené dokumenty jsou odkazem začleněny do těchto VOP a tvoří jejich nedílnou součást.

1.6. Pokud nesouhlasíte s těmito VOP nebo se nepřejete je dodržovat, měli byste opustit Stránky a je-li to relevantní, odstranit bezodkladně ze svého počítače veškeré získané informace, příp. i software stažený ze Stránek.

2. Výklad

2.1. Pokud kontext nevyžaduje něco jiného, pak:

a2) odkazy na tyto VOP představují odkazy na tyto VOP ve znění případných změn, dodatků či doplnění, jež mohou být čas od času provedeny;

b2) v případě rozporů mezi těmito VOP a jakýmikoli jinými dokumenty, na něž tyto VOP odkazují, mají přednost ustanovení těchto VOP;

c2) odkazy na Provozovatele nebo kteroukoli jinou společnost skupiny OS zahrnují v relevantních případech též odkazy na právní nástupce, postupníky či nabyvatele těchto firem a společností;

d2) odkazy na články nebo oddíly představují odkazy na články resp. oddíly těchto VOP;

e2) nadpisy jednotlivých článků jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto VOP;

f2) odkazy na jakékoli právní předpisy představují odkazy na tyto předpisy ve znění případných pozdějších změn, doplňků nebo rozšíření, jakož i odkazy na případné prováděcí předpisy, jež mohou být na jejich základě čas od času přijaty;

g2) odkazy na „osoby“ či „subjekty“ zahrnují veškeré fyzické osoby, obchodní společnosti, sdružení, společné podniky, organizace, instituce, trusty či agentury bez ohledu na to, zda mají vlastní právní subjektivitu či nikoli;

h2) odkazy na osoby v určitém jmenném rodě zahrnují všechny rody a odkazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a naopak;

i2) odkazy na „servery“ nebo „naše servery“ zahrnují v relevantních případech odkazy na servery firem OS a servery třetích stran používané k poskytování služeb prostřednictvím Stránek.

2.2. Veškeré formulace obsahující výrazy „včetně“ nebo „zejména“ či podobné výrazy představují pouze ilustrativní výčet a nejsou omezeny významem slov předcházejících těmto výrazům a budou vykládána tak, jako by po nich následovala poznámka „bez omezení“.

3. Práva duševního vlastnictví

3.1. Veškerá autorská práva, licence, ochranné známky, patenty a další práva duševního vlastnictví v jakékoli podobě a s jakýmkoli obsahem (zejména veškerý software, data, aplikace, informace, texty, fotografie, hudba, zvuky, videa, grafika, loga, symboly, výtvarná díla a další materiály či pohyblivé obrázky) obsažené na Stránkách (dále jen „Obsah“) jsou buď vlastnictvím firmy nebo nám k nim byla udělena licence držitelem příslušných práv pro účely použití v rámci poskytovaných Služeb. Jakékoli použití těchto materiálů nebo práv bez výslovného předchozího písemného souhlasu vlastníka není povoleno. Porušení těchto práv pak dle oblasti jurisdikce rozhoduje arbitr, rozhodce nebo příslušný soud. Všechna práva jsou tímto výslovně vyhrazena.

3.2. Zejména nejste oprávněni ve vztahu k jakémukoli Obsahu (nebo jeho části) provádět jakékoli z níže uvedených zakázaných činností (dále souhrnně „Zakázané činnosti“)

3.3. Je zakázané prodávat, postupovat, sublicencovat nebo jakýmkoli jiným způsobem převádět Obsah na jakékoli třetí strany nebo umožnit třetím stranám přístup k němu bez výslovného povolení a pouze v rozsahu takového povolení; nebo

a3) měnit, editovat, modifikovat, měnit formát nebo jakkoli jinak upravovat Obsah;

b3) pořizovat jeho kopie, provádět jeho další distribuci nebo zpětný rozklad nebo se pokoušet získat zdrojový kód k jakémukoli účelu;

c3) používat Stránky jakýmkoli nezákonným způsobem nebo k jakémukoli nezákonnému účelu nebo jakýmkoli způsobem v rozporu s těmito VOP.

3.4. V případě, že budete provádět kteroukoli ze zakázaných činností, ponesete plnou odpovědnost za veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s ní.

3.5. Udělujeme Vám osobní nevýhradní nepřevoditelné a nepostupitelné právo prohlížet si a používat Obsah pomocí Vašeho osobního počítače, mobilního telefonu nebo jiného přístupového zařízení a to v souladu s těmito VOP.

3.6. Jste oprávněni pořizovat kopie Obsahu v nezměněné podobě pro použití ve Vašem osobním počítači, mobilním telefonu nebo jiném přístupovém zařízení, pokud a pouze v rozsahu, v jakém je pořízení takových kopií vyžadováno k řádnému použití Služeb nebo Obsahu, a pokud je pořízení takových kopií povoleno vlastníkem autorských práv.

3.6. Pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití nebo pořizování kopií jakékoli části Obsahu nebo jakékoli části Stránek nebo o jakémkoli neoprávněném přístupu k nim nebo o jakékoli jiné neoprávněné činnosti, včetně kterékoli ze Zakázaných činností, v souvislosti se Službami ze strany jakékoli osoby (fyzické či právnické), měli byste nás o této skutečnosti neprodleně informovat. Zavazujete se poskytnout nám přiměřenou součinnost při jakémkoli šetření, jež budeme provádět na základě Vámi poskytnutých informací. Tímto nám udělujete časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a celosvětovou licenci k pořizování kopií, převádění, úpravám a/nebo uveřejnění jakéhokoli Obsahu, který nám poskytnete elektronickou poštou nebo jinak umístíte na Stránky, a to dle našeho vlastního uvážení a bez jakéhokoli oznámení, pokud v příslušné komunikaci neuvedete jinak.

4. Omezení odpovědnosti

4.1. Aniž by tím byl omezen rozsah ostatních ustanovení VOP, souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádným třetím neneseme žádnou odpovědnost ze smluv, deliktů, nedbalosti nebo jiných právních skutečností za jakoukoli ztrátu, škodu nebo závazek vyplývající zejména z níže uvedeného:

a4) jakékoli ztráty vzniklé v důsledku Vašeho používání Stránek, včetně ztrát či škod souvisejících se ztrátou obchodních příležitostí, ušlým ziskem, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo s jinými ztrátami (a to i v případech, kdy jste nás informovali o příp. možnosti vzniku takových ztrát či škod);

  b4) jakékoli ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku Vašeho použití jakéhokoli odkazu na jakoukoli webovou stránku uvedeného na Stránkách;

c4) jakékoli prodlení nebo přerušení Služeb, chyby jakýchkoli informací nebo poskytnutých služeb (např. zadání a přenos dat), jakékoli ztráty nebo poškození dat nebo selhání komunikací nebo linek, jakékoli náhodné přenosy virů nebo jiných škodlivých prvků nebo jakékoli působení vyšší moci.

4.2. Žádné z ustanovení těchto VOP nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost v případech, kdy nám zákon příslušné jurisdikce za daných okolností zakazuje vyloučit nebo omezit naši odpovědnost.

4.3. I když naším záměrem je, aby Stránky byly vždy provozovány pod stávajícími licencemi, vyhrazujeme si právo převést provoz Stránek kdykoli do jiné jurisdikce, například za účelem odstranění důsledků havárií. V takovém případě a v závislosti na aktuální struktuře skupiny OS může jedna nebo několik společností v jiné jurisdikci působit jako náš zástupce a poskytovat nám služby za účelem zajištění toho, aby Stránky pro Vás byly i nadále dostupné, a to v souladu s těmito VOP a s podmínkami příslušné licence.

5. Zákaznické služby

5.1. Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat asistenci, můžete se na nás kdykoli obrátit. Abychom zajistili zkvalitnění poskytovaných služeb a Vaši ochranu, mohou být telefonní hovory nahrávány a/nebo monitorovány pověřenými pracovníky. Denní technická podpora: V čase:  9:00- 16:00 Email: info@ obchodnispoluprace.cz Telefonní číslo:  +420 776 417 008

5.2. Nebudeme tolerovat jakékoli pohrdavé, urážlivé nebo hrubé chování z Vaší strany vůči kterémukoli z našich pracovníků. Pokud byste se chovali tímto způsobem (což posoudíme my dle vlastního uvážení), vyhrazujeme si právo zablokovat a/nebo Vás přístup a/nebo přijmout jiná opatření, jež budeme považovat v dané situaci za vhodná.

5.3. V případě jakýchkoli stížností se obracejte na naše oddělení zákaznických služeb na adrese info@ obchodnispluprace.cz Vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom Vaši stížnost bezodkladně vyřešili.

6. Pravidla pro zveřejnění nabídky nebo poptávky

6.1. Provozovatel umožňuje zveřejnit nabídky a poptávky určených k obchodní spolupráci, dále také zveřejňuje inzerci a reklamu. Provozovatel však neručí za jakékoliv ústní nebo písemné dohody, za dodání smluveného zboží, služeb příp. jejich vyplacení mezi třetími osobami.

6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejněné nabídky nebo poptávky, inzerce a reklamy. Plnou odpovědnost za pravdivost a aktuálnost zveřejněných informací nese Uživatel nebo Objednatel. Uživatel nebo Objednatel zadáním a následným zveřejněním inzerce, reklamy, nabídky nebo poptávky si tak nese plnou odpovědnost za případné porušení autorských a jiných právních předpisů.

6.3. Provozovatel se zavazuje vyvíjet službu podle nejlepšího vědomí a svědomí, která umožní zveřejnit poptávky nebo nabídky možné budoucí obchodní spolupráce ve všech oborech podnikatelské činnosti, v jiných případech i k nekomerční např. dobročinné činnosti. Avšak pro účinné zamezení neseriozních nabídek nebo poptávek např. bezpracných výdělků, tzv. letadel, také zavádějících urážejících a jakkoliv nezákonných textů, kontaktních údajů a jiných informací si tak Provozovatel vyhrazuje možnost je vymazat a nezveřejnit. Provozovatel má výhradní právo inzerci, reklamu, nabídku nebo poptávku zveřejnit či nezveřejnit na Stránkách dle vlastního uvážení bez toho, aby jakkoliv prokazoval pravdivost nebo nepravdivost obsahu zadání. Uživateli tak nevzniká žádný právní nárok na zveřejnění jakékoliv nabídky a poptávky, inzerce nebo reklamy. Tím není dotčeno právo na vrácení již poskytnutého plnění v případě, bylo li poskytnuto.

6.4. Uživatel pomocí formuláře Zadat novou poptávku/nabídku zdarma na Stránkách zašle text nabídky nebo poptávky s kontaktními a dalšími údaji do Administrativního systému ke schválení. Příslušný administrátor pak provede tzv. Korekci textu nabídky nebo poptávky a to automaticky systémem a nebo fyzickou kontrolou. Provozovatel není nijak časově omezen, kdy nabídku nebo poptávku schválí a zveřejní na Stránkách.

6.5. Provozovatel si vyhrazuje možnost text nabídky nebo poptávky, inzerce a reklamy upravit. Provozovatel emailem požádá Uživatele o případnou úpravu textu nabídky, poptávky, inzerce nebo reklamy emailem. Provozovatel po úpravě textů nebo jiných podkladů určených ke zveřejnění na Stránkách provede obsahovou správnost všech údajů a podle vlastního uvážení rozhodne, zda nabídku nebo poptávku, inzerci či reklamu zveřejní.

6.6. Nabídka nebo poptávka bude zveřejněna po dobu 90 dní, pak bude automaticky smazána. Po lhůtě platnosti se nabídka/poptávka zařadí do archívu. V případě, že Uživatel zažádá u odstranění zveřejněné nabídky nebo poptávky dříve, než skončí lhůta 90denní platnosti, může o tuto službu Uživatel požádat na e-mailu info@ obchodnipoluprace.cz.

6.7. Přijetím VOP Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných Provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může uživatel projevit sdělením svého požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu provozovatele info@ obchodnispoluprace.cz Provozovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět.

7. Podmínky zveřejnění reklamy a reklamní kampaně

7.1. Pro účely zajištění všech typů reklamy ( Dále jen „Reklamy/ Reklamní kampaně“ ) na Stránkách, pro stanovování cen a technických podmínek užívá označení Provozovatel a firma, fyzická osoba či jiný právní subjekt objednávající zveřejnění reklamy se označuje jako Objednatel. 

7.2. Reklamou se rozumí internetová prezentace pomocí jednotlivých polí ( dále jen „Banner“ nebo „Bannery“ ), textového pole nebo kombinací obou, kterou chce Objednatel uveřejnit na Stránkách Provozovatele. Pod reklamu lze zařadit i další součásti prezentace, jako jsou například soutěže, registrace, odkazy, direkt maily, promo akce, tisková inzertní podpora apod.. Na tyto specifické prezentace se použijí přiměřeně ustanovení těchto VOP, popříp. individuelní podmínky sjednané v objednávce.

7.3. Reklama je zveřejňována v jednotlivých polích - Bannerech. Rozměry Bannerů jsou individuelní a to dle aktuálních dispozic. Zveřejnění reklamy lze objednat na dobu minimálně jednoho kalendářního týdne. Objednatel a Provozovatel se mohou individuelně dohodnout i na jiném umístění Banneru, na jiné velikosti pole a jiné ceně, než je stanoveno v těchto VOP.  Podmínky budou vždy stanoveny ve zvláštní smlouvě nebo objednávce.

7.4. Grafické zpracování reklamy, včetně návrhu, zajišťuje buď Provozovatel nebo Objednatel. Pokud jej zajišťuje Provozovatel, stanovují se ceny za toto zpracování, včetně návrhu. Grafické zpracování reklamy obsahuje i zpracování stránky, na kterou je uživatel přesměrován. Grafické zpracování nesmí způsobit neúměrně dlouhé zobrazování stránek Uživateli. 

7.5. Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch. GIF bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě (URL) http://). FLASH bannery musí obsahovat funkci "clickthru", tj. cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner Uživatel přesměrován (adresa ve formě (URL) http://). U I-LAYERŮ musí být dodrženy dané specifikace a flashová kreativa musí obsahovat tlačítko ZAVŘÍT s příslušnou funkcí. Zobrazení 2x v týdnu na cookies – doba animace se řídí pravidly konkrétních reklamních formátů. Platí i pro další nové i speciální formáty např.: interstitial, roll out, atd.

7.6. Cena inzerce se řídí dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem, přičemž poskytovatel vychází při navrhování ceny objednateli z interního ceníku. Cena bude stanovena závaznou cenovou nabídkou. Dohodnutá cena bude odsouhlasena potvrzením závazné objednávky. Cena jednotlivého reklamního sdělení může být snížena o slevy za opakování příp. i jiné individuelní slevy apod. Provozovatel je oprávněn ceník kdykoli změnit, změna ceníku se však nevztahuje na již potvrzené rezervace a objednávky.

7.7. Objednatel objednává zveřejnění reklamy formou objednávky, která se považuje za Smlouvu. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, co jí potvrdí Objednatel a Provozovatel ji převezme a to nejpozději do 5 pracovních dnů před zveřejněním Reklamy/ Reklamní kampaně. Objednávku a potvrzení objednávky může být zasláno emailem, kurýrní službou, poštou nebo jiným způsobem dle dohody. Podpis Objednatele na objednávce se považuje za souhlas s VOP.

   7.8. Dodavatel má právo požadovat od odběratele zálohovou platbu i bez udání důvodu. Tuto skutečnost sdělí odběrateli v objednávce a současně mu zašle zálohovou fakturu. Odběratel je povinen tuto zálohovou platbu uhradit nejpozději v den uzávěrky pro reklamu. Platba se považuje za uhrazenou připsáním celé částky na účet Dodavatele. V případě, že nebude zálohová platba uhrazena v den uzávěrky pro reklamu, není dodavatel povinen reklamu uveřejnit a vzniká mu právo na úhradu celé ceny reklamy dle objednávky. Dodavatel je oprávněn účtovat plnou cenu reklamy dle objednávky v případě vyřazení reklamy z internetu z důvodu nedodání bezchybných reklamních podkladů odběratelem.

7.9. Na základě potvrzené objednávky vystaví do 24 hod Provozovatel zálohovou fakturu, kterou odešle Objednateli emailem nebo poštou. Po připsání platby na bankovní účet provozovatele se stává pro Provozovatele plnění závazná. Provozovatel je povinen do 5ti pracovních dnů od připsání platby na bankovní učet provozovatele zaslat Objednateli daňový doklad. V případě, že je Reklamní kampaň je delší než 1 měsíc, lze po dohodě s Objednatelem rozložit platby na více částí, kdy zálohové faktury budou vystaveny tak, aby splatnost byla se 14dením předstihem.

7.10. V případě, že je zrušena z jakýchkoli důvodů závazná objednávka reklamy před jejím zveřejněním, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50%, příp. již vynaložené náklady spojené s realizací přípravy Reklamy. V případě, že je zrušena již probíhající Reklamní kampaň, provozovatel si vyhrazuje účtovat storno poplatek až ve výši 100 % ceny objednávky.

7.11. Objednatel je povinen reklamovat vady uveřejněné reklamy do sedmi dnů od uveřejnění reklamy na internetu dodavatele a to emailem na adresu info @obchodnispoluprace.cz V případě, že dodavatel shledá reklamaci jako opodstatněnou, má odběratel nárok na náhradní zveřejnění reklamy nebo na slevu z ceny reklamy dle objednávky. Důvodem k reklamaci není dodání chybných podkladů, či podkladů v rozporu s těmito VOP. Pokud se v průběhu reklamy projeví nedostatky v podkladech, které při přijetí objednávky nebyly patrné, ztrácí odběratel nárok na jakékoliv náhradní plnění. Pokud vzniknou vícepráce s odstraněním takové závady, budou přefakturovány odběrateli v plné výši a ten je povinen tyto vícepráce uhradit. Při zadávání opakované reklamy je odběratel povinen zkontrolovat po každém zveřejnění správnost a úplnost reklamy. Dodavatel neuzná reklamaci v případě, že při opakované reklamě se projeví tatáž vada, aniž by na ni byl dodavatel ze strany odběratele bezprostředně po prvním uveřejnění písemně upozorněn.

7.12. Objednatel i Provozovatel se vzájemně zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění objednávek zveřejňování reklamy na Stránkách v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám a zároveň se vzájemně zavazují šířit dobré obchodní jméno partnera a usilovat o jeho prospěch.

7.13. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění reklamy, která by byla v rozporu s jeho zájmy nebo poškozovala jeho dobré jméno, či byla v rozporu s dobrými mravy. Pokud se v době zveřejňování reklamy ukáže, že reklama obsahuje nepravdivé údaje nebo údaje v ní mohou způsobit poškození dobrého jména Provozovatele, je Provozovatel oprávněn zveřejňování takové reklamy okamžitě ukončit a Objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit Sankční poplatek podle Ceníku reklamy.  Provozovatel si navíc vyhrazuje právo v takovém případě vymáhat na Objednateli takto způsobené škody.

7.14. Právní odpovědnost za dodané podklady a jím zpracovanou reklamu nese Objednatel. Dodané podklady pak nesmí být Provozovateli poskytnuty především v rozporu s autorským zákonem. Pokud Provozovatel ve zpracování reklamy udělá chybu, která by znehodnocovala působení reklamy na návštěvníky stránek, má Objednatel nárok požadovat okamžité odstranění takové chyby a doba, kdy byla reklama zveřejněna s chybou mu bude odečtena z celkové ceny reklamy, případně o tuto dobu bude bezplatně prodloužena doba zveřejnění reklamy.

8. Všeobecná doplňující ustanovení

8.1. Jsme oprávněni odložit výkon našich práv vyplývajících z těchto VOP, aniž by tato práva zanikla.

  8.2. Pokud kdykoli nevykonáme svá práva vyplývající z těchto VOP, neznamená to obecné vzdání se takových práv.

8.3. Neneseme vůči Vám žádnou odpovědnost za jakékoli porušení těchto VOP v důsledku jakýchkoli okolností, u nichž od nás není možno přiměřeně požadovat, abychom je měli pod kontrolou.

8.4. Tyto VOP představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi ohledně Vašeho využívání našich Služeb a nahrazují veškeré předchozí dohody a ujednání týkající se Služeb.

8.5. Pokud bude kterákoli část těchto VOP shledána podle práva neplatnou nebo nevymahatelnou, pak se bude mít za to, že příslušné neplatné či nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením blížícím se co nejvíce záměru původního ustanovení, přičemž zbývající části těchto VOP zůstanou v platnosti a účinnosti.

8.6. Vyhrazujeme si právo poskytovat Vaše údaje třetím stranám, jako jsou vládní instituce, pokud budeme povinni tak učinit nebo o to budeme požádáni na základě platných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vládních orgánů.

8.7. Provozovatel Stránek obchodnispoluprace.cz je Jiří Mleziva IČO:67911269, DIČ:7006191577, sídlem Bohutín 94, 262 41 Bohutín vydaným živnostenským oprávněním MěÚ Příbram pod. č.j. MěÚPB-OŽÚ/4416/2009/Mak/2. Licence 764764587686758I765 ITEM TZR. Pro přímý kontakt na Provozovatele v ČR je zřízena emailová adresa: jiml.me@ email.cz

8.8. Doplňující informace používané k poskytování rychlých a efektivních služeb na Stránkách se obvykle získávají pomocí tzv. cookies.

8.9. Souhlasíte, že jsme oprávněni kdykoli a jakkoli dle vlastního uvážení doplnit, upravit, aktualizovat nebo změnit tyto VOP. Všechny takové změny se stávají závaznými a účinnými ihned po jejich uveřejnění na Stránkách nebo po jejich oznámení Vaší osobě. Je na Vaší odpovědnosti zajistit, abyste byli informováni o aktuálním znění těchto VOP a souhlasíte s tím, že Vaše další používání Stránek se bude považovat za vyjádření Vašeho souhlasu s příslušnými změnami těchto VOP.

8.10. Na Stránkách nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze jméno firmy/osoby, e-mailová adresa uživatele a mobilní telefonní číslo. Sídlo/adresa nebo i jiné kontaktní údaje zadané Uživatelem nejsou archivovány.


Team firmy Obchodní spolupráce.cz
Domů | Zadat novou poptávku/nabídku zdarma | Obchodní podmínky | Placená inzerce | Nápověda | Kontakt
(c) Bussiness cooperation - obchodnispoluprace.cz, Chráněno mezinárodním formátem /ITEM/
Created by: JIML, webmaster: David Brenner, designed by: BEJZZ.DESIGN